Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

Wat betekent yoga?

 

Bijna ieder mens vraagt zich vroeg of laat wel eens af wat het leven is, wat is nu eigenlijk de zin van zijn of haar bestaan. Wanneer er serieus wordt gezocht naar een antwoord op deze vragen, biedt de yoga filosofie veel steun bij het vinden van antwoorden omtrent het "innerlijke leven". Yoga betekent letterlijk "verbinding". Je kunt de studie van yoga beschouwen als een weg tot een diepe, onverstoorbare innerlijke harmonie. 

 

De yoga filosofie houdt zich bezig met enkele van de grootste geheimen van het leven en heelal. De inzichten van yoga zijn gebaseerd op de ervaringen en experimenten van een ononderbroken reeks van mystici, occultisten, heiligen en wijzen, die deze ervaringen door de eeuwen heen hebben gerealiseerd en er getuigenis van hebben afgelegd.

 

Yogavormen - yogastijlen

In de loop der eeuwen hebben de traditionele yogavormen als raja yoga, bhakti yoga, hatha yoga, karma yoga, jnana yoga en mantra yoga als voorbeeld gediend voor nieuwe vormen van yoga. In de teksten op deze site wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de kennis die is verkregen uit de raja yoga. De evolutie van de mens is erop gericht om zich te ontwikkelen of iets losser gesteld; te ont-ik-ellen. Als we in onze natuurlijke toestand van harmonie willen komen, dienen we ons te ontdoen van alle overbodige ballast en ons te concentreren op ons ware Ik, de onstoffelijke ziel.

 

Yoga sutra's

In de yoga sutra's lezen we dat de wereld om ons heen is geschapen om ervan te leren. Alles is neergezet in een onvoorstelbaar mooi 3-dimensionaal hifi supertechisch zintuigenstelsel waar geen computer of film tegenop kan. Om achter de schermen te leren kijken, is het de kunst om te zien dat de hele wereld geen doel op zichzelf is maar een onaflatende voorstelling van symbolen. In ieders ontwikkeling gaat het erom het verhaal achter de symbolen te leren zien. De yogafilosofie spoort je aan je niet te hechten aan deze symbolen, maar om er inzicht in te krijgen en bewust te worden van de wereld die erachter schuilgaat. Een ieder doet dus aan yoga op zijn niveau met zijn eigen belevingswereld, symbolen en woorden met als doel om een grote innerlijke harmonie te bereiken.

 

Het yoga pad

De Veda’s zijn één van de oudste geschriften die zijn geschreven. De Oosterse wijsheid zoals Yoga en Ayurveda zijn hierop gebaseerd. De Veda’s zijn opgesteld door de zieners vanuit een heel hoog bewustzijnsniveau. Ze zijn geschreven in het Sanskriet en bestaan uit verzen, die sutra’s (+/- 5 cm tekst) worden genoemd. Er zijn vele sutra’s. Wat er in een sutra wordt beschreven valt, met ons denkvermogen, niet in tien boeken te vatten. Bij de sutra’s gaat het er om de intuïtie in alle belevingen te gebruiken. De intuïtie is essentieel om in een overdracht het doel te verwezenlijken en te realiseren.

 

Intuitie

De sutra’s vragen er dus om; de intuïtie te gebruiken in plaats van het intellect of denkvermogen. De vraag die hierbij van groot belang is, hoever is het onderscheidingsvermogen bij een individu ontwikkeld? Vanuit intuïtie weten, is het weten vanuit het hart in plaats van het weten vanuit het denken. Waarachtige kennis geruild voor gestudeerde kennis. Gestudeerde kennis is hierin een middel of pad om naar de verlichting te komen. Verlichting is helderziendheid, je kunt helder zien. Niets zweverigs maar gewoon net zoals een lamp (verlichting) die het boek leesbaar maakt in het donker. Zo kan de rode draad worden gevonden.

 

Er zijn veel mensen die zeggen helderziend te zijn maar spreken veelal vanuit hun eigen ego of emotie, dit schept verwarring. Wat is het verschil tussen instinct, emotie, het ego, gevoel, denken en intuïtie? Dit zijn allen volstrekt andere elementen waar veel verwarring en misverstanden rondom ontstaan. Met een heldere geest kan men inzicht verkrijgen. Het is van belang om bijvoorbeeld een gevoel niet te verwarren met een emotie. Waar geef je de juiste voeding aan en vooral waar niet.

 

Harmonie

Yoga betekent de harmonie bewerkstelligen tussen alles wat we onder de paren van tegenstellingen verstaan. Vanuit een objectief inzicht, gas geven en remmen. In de yoga is het de kunst om aan te voelen wanneer je juist ergens aandacht aan dient te geven en vooral waar je beter geen aandacht aan kan geven. Hier wordt verwacht niet de opgelegde kennis te gebruiken, maar je intuïtie te herkennen en daaruit te handelen. Het intellect is een stukje gereedschap om de intuïtie te dienen. 

In de voordracht zullen energievormen worden besproken die mogelijkheden bieden om mee te nemen in het dagelijks leven. Mogelijk mag het een kleine bijdrage zijn om geestelijke deuren te openen. Of de overdracht herkend kan worden, is afhankelijk van het individu met zijn persoonlijke ontwikkelingsproces. De overdracht heeft te maken met de herkenning van de eigen Ziel.

 

Het achtvoudige pad

Patanjali wordt ook wel gezien als de "vader" van de yoga. Hij leefde in de tweede eeuw vóór Christus. In zijn tijd werd kennis over de waarheid mondeling doorgegeven. Pas na zijn dood werd zijn kennis in sutras (korte verzen) opgeschreven. Het yoga pad is volgens Patanjali het achtvoudige pad.

 

Het achtvoudige pad bestaat namelijk uit verschillende onderdelen. De levenshouding, uitgesplitst in wat je niet zou moeten doen in het leven en wat juist wel, ofwel de yamas en de niyamas. De fysieke houding (asana's), energiecentra (pranayama) en energiebeheersing (pratyahara). De laatste drie zijn concentratie (dharana), meditatie (dhyana) en de verlichting (samadhi). De Yoga-Sutras van Patanjali geschreven door I.K. Taimni zijn van een onmisbare waarde voor de yoga-studerende of de geïnteresseerde in de yoga-filosofie. De Yoga-Sutras van Patanjali komt naar voren als het meest gezaghebbende en bruikbare boek op het gebied van de yogaliteratuur. De Yoga-Sutras vormen de basistekst van de klassieke yoga ofwel de raja-yoga.