Yoga - Meditatie - Ayurveda
  • nl
  • en
  • de
  • fr

ISHVARA PRANIDHANA - Overgave

Ishvara betekent zoiets als Godheid of het allerhoogste. Pranidhana betekent energie, doorstroming. Het tot stand brengen van een stroming van de allerhoogste Goddelijke energie, door je over te geven aan deze energie. 
 

Ishvara pranidhana is een staat en een oefening. 
Ishvara pranidhana is zowel middel als het uiteindelijke Doel.
Ishvara wordt aangeduid met de naam AUM
 

Ishvara pranidhana is overgave. Vaak wordt dit als overgave aan God benoemd maar zo hoeft dat  beslist niet te worden gezien. Het gaat om overgave aan dat wat ons overstijgt. Voor het gemak noemen wij dat dan toch maar even Goddelijke energie.
 

Meestal wordt overgave gezien als het offeren van je daden en handelingen. De wens is dat het gedragen mag worden door hogere krachten en dat het ego zich daarin dienstbaar opstelt. Deze inspanning kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het temperament en constitutie.
 

Als je op zoek bent, dien je gedurende deze zoektocht naar jezelf te kijken. Niet oppervlakkig maar vooral dien je bereid te zijn te kijken naar het positieve en het negatieve. Men dient immers het midden te vinden. Kijkend naar de negatieve kant kan je ontdekken dat het goed is om jezelf een spiegel voor te houden. Het erkennen van de eigen zwakheden en verlangens. Als men bereid is naar het minder goede te kijken en zijn zwakheden herkent en erkent, dan kan er verder gegaan worden en wordt zuivering bereikt. Door te beseffen dat er meer is, dat je niet alleen bent en er ten aller tijde over je gewaakt wordt. Immers je vindt de balans, dus ook het allerhoogste in jezelf en het besef dat dit voor alles en iedereen is.
 

Kortom, zodra het gevoel van ‘ik’ en ‘mijn’ vervaagd en geleidelijk verdwijnt, dan heeft de individuele ziel zijn volle wijsheid bereikt. Veelal vormt het ego zich als een dikke schil, waar de hogere energie niet doorheen kan komen. Deze dikke schil bestaat uit gedachtes, beelden en emoties. Mogelijk wil je al waarachtig wensen "Niet mijn wil maar uw wil zal geschieden".
Vertrouw er op dat de hogere wereld het goed met je voor heeft en je zo snel als mogelijk terug in de realisatie wil krijgen. Er zijn velen die je daarbij willen helpen, om samen te zijn in de Goddelijke essentie. Als je waarachtig goede wensen hebt, zal alles erom heen je daarbij helpen, hier volledig vertrouwen in hebben.
 

Wat is de oorsprong en de kern van jezelf? De schepper. Ishvara.
Wat doe je hier? Je bent hier op aarde om te realiseren dat jij ook Ishvara bent en niet het ego. 
Om het idee "ego" te offeren aan Ishvara.
 

Hoe herken je het ego en welke kenmerken heeft het ego? Het ego scheidt jou van de rest van de wereld(en) af. Alleen het ego maakt een onderscheid tussen goed en slecht. Het is de persoonlijkheid die uit is op persoonlijke bevrediging. De persoonlijkheid houdt zichzelf in stand door IK WIL.
 

BRAHMAN:

o    het eeuwig onvergankelijke;
o    hoogste werkelijkheid, het Ene;
o    niet uit te drukken: niet dit niet dat (neti neti);
o    geen eigenschappen (nirguna);
o    niet te vatten door ons bewustzijn.
 

Brahman kan niet gedacht worden als persoonlijke god. Het heeft dus niets met een godsdienst te maken, voor ons bewustzijn en ons denken is het ontoegankelijk. Abstract begrip, nooit concreet en er is geen ‘contact’ mogelijk of ‘antwoord’ (dat zou een tweeledige relatie (dvaita) veronderstellen. Dan hebben we niet meer met het Brahman van doen maar met Ishvara of welke godheid dan ook.
 

ISHVARA 

o    Eeuwig, absolute Zijn (Sat), Bewustzijn (Cit) en Zaligheid (Ananda).
o    Alleen bewustzijn is werkelijk (transcendent (overstijgend) en immanent (inwonend zelf).
 

Ishvara is onze voorstelling van de godheid in woord, beeld of verbeelding. Als schepper van het heelal. Als de hoogst mogelijke uitdrukking van het Absolute Brahman in ons menselijk bewustzijn. Deze is tot voorstelling en ‘object’ gemaakt. 
 

Als je diep nadenkt is er het besef dat er geen actie is zonder ego en dat het ego verantwoordelijk is voor je begeerte. Zelfs de grootste gek zal niet overgaan tot actie tenzij hij wordt aangespoord door een begeerte. 
 

Elke daad komt dus voort uit begeerte. Hoe kan je dan de begeerte overstijgen? Door begeerte te verleggen naar het hogere in plaats van het persoonlijke. Overgave werkt genezend!
 

Ishvara pranidhana of overgave aan Ishvara. Het is het gevolg van het inzicht dat 'ik' en 'ikzucht' heel wat lijden teweegbrengt. Het groeiend bewustzijn verwijdert zich meer en meer van dit 'ik' en vereenzelvigt zich met het Zelf de Essentie. Eén worden met die hogere energie kun je niet door te willen want dan sluit je je er juist voor af. Ishvara pranidhana is toewijding aan een hoger principe/wezen/energie.  Bewondering en dankbaarheid over het wonder in de wereld en je eigen leven.
 

Isvara pranidhana is overgave aan God, leidende tot Samadhi. Het betekent het stapsgewijze maar uiteindelijke volledige laten gaan van het "ik" in het godsbewustzijn. Het bijbelse "niet mijn maar uw wil geschiedde", is een christelijke vorm hiervan. Het gaat er om karmavrij te handelen, de niet-egocentrische wilskracht te ontwikkelen. Het ik-bewustzijn te laten opgaan in het kosmische bewustzijn. Door Gods liefde toe te laten in het hart zal de zelfzuchtigheid oplossen in de één-wording met Gods liefde, zoals in bhakti-yoga.
 

Overgave - Je beperkte kleine zelf overgeven aan het grotere Zelf - is het vrijwillig loslaten van ego en wensen. Bij alle voorgaande yama's en niyama's is er geweldloosheid beoefend, beteugeling van begeerten en verdraagzaamheid, zuiverheid, waarheidslievendheid en tevredenheid onder alle omstandigheden. Daardoor zal een kalm en onthecht denken ontstaan en het kan niet anders of dit gaat als vanzelf over in een staat van overgave. 
 


Niet willoos, wel wensloos.

Eén en één is EEN